Tin Lành Hy Vọng

 

 

Lời Chứng Của Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ Robert.T.Ziemer