Tin Lành Hy Vọng

 

 

Mục Sư Nguyễn Văn Bình [Canada]