Tin Lành Hy Vọng

 

 

 Lời Chứng Từ Giáo Sư Phật Học Viện Đến Môn Đệ Chúc Cứu Thế