Đức-Chúa-Trời Là Cha

Do Mục sư Nguyễn Thỉ biên soạn & trình bày